พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
   
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการประธานสภาฯ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาฯ และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาฯ พ.ศ. 2543
   
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พ.ศ. 2543
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมของเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและพัสดุ