เว็บไซต์ท้องถิ่น

เว็บไซท์ที่น่าสนใจ

  เชื่อมโยงส่วนราชการ   เชื่อมโยงจังหวัด
  กระทรวงมหาดไทย   มหาดไทยดอทคอม
  กรมการปกครอง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงาน ก.พ.   สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น
  กรุงเทพมหานคร   เมืองพัทยา
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  ไทยตำบลดอทคอม   โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
  เครือข่ายท้องถิ่นไทย   เครือข่ายเรียนรู้ชุมชน
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  ชมรมคนเทศบาล   กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
  กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น   สมาพันธ์นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
  ครูเทศบาล   ชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น
  โยธาไทย   ชมรมช่างโยธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โยธาท้องถิ่น   ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สมาพันธ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เครือข่ายองค์การส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ศูนย์รวมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ศูนย์รวมเว็บไซต์เทศบาลนคร  ศูนย์รวมเว็บไซต์เทศบาลเมือง
 ศูนย์รวมเว็บไซต์เทศบาลตำบล  ศูนย์รวมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล รวมลิงค์เทศบาลทั่วไทย
  เทศบาลนครเชียงใหม่   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เทศบาลนครนครราชสีมา
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   เทศบาลนครพิษณุโลก   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลตำบลปากแพรก
  เทศบาลตำบลสังขะ
เทศบาลตำบลจันจว้า
  เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลท่าลี่   
  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
เทศบาลตำบลบางพระ  
  เทศบาลตำบลเมืองแกลง  
  เทศบาลเมืองจันทบุรี  
เทศบาลตำบลเลิงนกทา  
  เทศบาลตำบลชมภู 
  เทศบาลตำบลสันกำแพง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
ศูนย์รวมเว็บไซด์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  
ศูนย์รวมเว็บไซด์สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ   
ศูนย์เว็บไซต์ อบจ.   
 ศูนย์เว็บไซด์ เทศบาล  
ศูนย์เว็บไซด์ อบต