การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ร่วมมือกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ ๒) เพื่อศึกษาและวางระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปรารถนาและเหมาะสม กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น

จากผลการศึกษาวิจัยในงวดงานที่ ๒ ที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ รูปแบบ ดังนี้

๑. ข้อเสนอที่ ๑ : คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยนกลไกในการประเมินตำแหน่ง

ใช้โครงสร้างอิงตามระดับซี ๑-๑๐ เดิม แต่จะมีการกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานใหม่ ให้มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น แนวทางในการประเมินค่างาน และปรับกลไกในการเลื่อนขั้นระดับชั้นงาน เป็นต้น


๒. ข้อเสนอที่ ๒ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ใช้โครงสร้างตามลักษณะของภาคราชการพลเรือนและข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งอ้างอิงกระบวนการและปรับเข้าสู่ตำแหน่งตามระเบียบและแนวทางของ ก.พ.


๓. ข้อเสนอที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างโดยอิงตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน แต่ปรับระดับชั้นงานให้เป็นไปตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาล และนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย / กอง / สำนัก เข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการ


๔. ข้อเสนอที่ ๔ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มแท่งเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างปรับตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังอิงตามการจัดโครงสร้างแบบแท่งตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน


๕. ข้อเสนอที่ ๕ : สร้างระดับมาตรฐานกลาง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง ไปพิจารณากำหนดโครงสร้างระดับชั้นงานเอง ภายใต้มาตรฐานกลางที่กำหนด

ใช้โครงสร้างตำแหน่งเป็นอิสระตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีระดับมาตรฐานกลางกำหนดไว้ ซึ่งคล้ายกับในระบบการกำหนดโครงสร้างระดับชั้นงานของหลายๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ ประเทศ เช่น อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบกับข้อเสนอในแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ถ. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. ในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อเสนอในแต่ละรูปแบบ และข้อดีข้อเสีย
เปรียบเทียบข้อเสนอในแต่ละรูปแบบ
 
 
 
 

จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้

ข้อเสนอที่ ๑ ( กลับไปดู รายละเอียดข้อเสนอที่ ๑ )
ข้อเสนอที่ ๒ ( กลับไปดู รายละเอียดข้อเสนอที่ ๒ )
ข้อเสนอที่ ๓ ( กลับไปดู รายละเอียดข้อเสนอที่ ๓ )
ข้อเสนอที่ ๔ ( กลับไปดู รายละเอียดข้อเสนอที่ ๔ )
ข้อเสนอที่ ๕ ( กลับไปดู รายละเอียดข้อเสนอที่ ๕ )
 
แสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่น
ดูความเห็นทั้งหมด
 
 
 
 

สำนักงาน ก.ถ. และ สปร. ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ
การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มา ณ โอกาสนี้

 
 
 
 
 
  คำแนะนำ : เว็บไซต์แห่งนี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  Development by Intbizth.