สรุปการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ ภารกิจที่ถ่ายโอน หน่วยรับโอน (จำนวน)
  ด้าน จำนวน อบจ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. กทม. กสพ.
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 87 ภารกิจ              
  - การคมนาคมและขนส่ง 34 29 18 12 32 11  
  - สาธารณูปโภค 48 33 20 5 45 2  
  - สาธารณุปการ 1 - 1 - 1 1  
  - การผังเมือง 2 1 1 - 1 -  
  - การควบคุมอาคาร 2 1 2 2 2 2  
2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 103 ภารกิจ              
  - การส่งเสริมอาชีพ 20 2 1 1 19 1  
  - สวัสดิการสังคม 22 19 21 7 21 10  
  - นันทนาการ 5 3 4 1 4 1  
  - การศึกษา 21 18 17 14 18 12  
  - สาธารณสุข 33 3 2 5 2 6 30
  - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด ฯ 2 - 2 2 2 2  
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ฯ จำนวน 18 ภารกิจ              
  - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 2 - 2 2 2 2  
  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - - - 2 -  
  - การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 14 4 13 11 12 12  
4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 16 ภารกิจ            
  - การวางแผน 3 3 1 1 1 -  
  - การพัฒนาเทคโนโลยี 1 - 1 1 1 -  
  - การส่งเสริมการลงทุน 3 3 3 - - -  
  - การพาณิชยกรรม 1 1 - 1 - 1  
  - การพัฒนาอุตสาหกรรม 5 - 5 5 5 5  
  - การท่องเที่ยว 3 3 3 3 3 3  
5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ จำนวน 13 ภารกิจ            
  - การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 4 1 4 1 4 1  
  - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 7 5 7 5 5 5  
  - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 2 1 2 2 2 2  
6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น            
  - การป้องกันคุ้มครองโบราณสถาน ฯ 2 2 2 2 2 2  
  รวม 239            

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 5/10/01
โดย Information Technology