สรุปจำนวนภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างแผนปฏิบัติการ ฯ

ที่
หน่วยงานที่ถ่ายโอน
จำนวนภารกิจที่ถ่ายโอนแต่ละด้าน
หมายเหตุ
กระทรวง
กรม
อบจ.
เทศบาล
เมืองพัทยา
อบต.
กทม.
  สำนักนายกรัฐมนตรี การกีฬาแห่งประเทศไทย
-
-
-
1
-
 
    สนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
-
1
1
1
1
 
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2
2
2
2
2
 
    สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3
3
-
-
-
 
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3
3
3
3
3
 
  กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต
-
2
2
2
2
 
  กระทรวงเกษตร ฯ กรมชลประทาน
7
7
5
7
5
 
    กรมประมง
-
2
-
3
1
 
    กรมป่าไม้
-
2
-
2
1
 
    กรมปศุสัตว์
-
-
-
6
-
 
    กรมพัฒนาที่ดิน
1
-
-
1
-
 
    กรมส่งเสริมการเกษตร
-
2
2
11
-
 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์
8
8
-
8
-
 
    สปก.
1
1
-
1
-
 
  กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
4
3
3
3
4
 
    กรมเจ้าท่า
4
5
5
5
5
 
    กรมทางหลวง
2
2
-
2
-
 
  กระทรวงพาณิชย์ กรมทะเบียนการค้า
-
1
1
1
1
 
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
4
8
4
9
2
 
    กรมการพัฒนาชุมชน
12
12
-
17
-
 
    กรมโยธาธิการ
7
12
10
11
4
 
    รพช.
-
-
1
18
-
 
    กรมการผังเมือง
1
2
-
1
-
 
    กรมที่ดิน
1
1
1
1
1
 
    สป.มท.
3
5
4
5
3
 
    การเคหะแห่งชาติ
-
2
2
2
2
 
    องค์การตลาด
-
1
-
1
1
 
  กระทรวงแรงงาน ฯ สป.รส.
1
1
-
1
1
 
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1
1
1
1
1
 
    กรมประชาสงเคราะห์
4
6
5
7
7
 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ สนง.นโยบายและแผน ฯ
1
1
1
1
1
 
    กรมควบคุมมลพิษ
2
2
2
2
2
 
    กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
-
-
-
4
-
 
  กระทรวงศึกษาธิการ สป.ศธ.
1
1
1
1
1
 
    กรมพลศึกษา
3
3
1
3
1
 
    กรมศิลปากร
2
2
2
2
2
 
    กรมสามัญศึกษา
5
6
6
5
6
 
    กรมการศึกษานอกโรงเรียน
3
2
2
3
3
 
    กรมอาชีวศึกษา
2
-
-
-
-
 
    สปช.
2
4
3
3
2
 
    กรมการศาสนา
2
2
-
2
-
 
  กระทรวงสาธารณสุข สป.สธ.
-
-
-
-
-
กสพ.
    กรมการแพทย์
1
-
-
-
1
 
    กรมควบคุมโรคติดต่อ
-
-
-
-
-
กสพ.
    กรมอนามัย
15
5
-
14
-
 
    กรมสุขภาพจิต
-
-
3
-
3
 
    สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
-
-
4
-
4
 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-
-
-
-
-
กสพ.
  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี
3
2
2
5
5
 
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
4
4
4
4
 
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1
-
-
-
-
 
     
112
128
82
180
78