สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฏางค์
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-8965
E-mail : moi0209.4@moi.go.th