โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report One) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งวดงานที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) งวดงาน ที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เว็บไซต์โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) (ฉบับที่ 2)
แบบสอบถามประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะตามโครงการศึกษาวิจัย
        ** แบบสอบถามเรื่องต้นแบบสมรรถนะประจำสายงาน
        ** เอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์งานและจัดทำข้อมูลเชิงสมรรถนะ ตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)นส.แจ้งจังหวัด   นส.แจ้ง อปท.
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพ
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี ชมภาพ
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมภาพ
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดขอนแก่น ชมภาพ
ครั้งที่ 5 ภาคกลาง วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมภาพ
รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
คณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ฉบับที่ 1    นสพ.มติชน    นสพ.ไทยรัฐ
สัญญาจ้างโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
ข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)

 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 1)
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บทสรุปผู้บริหารรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ของกรุงเทพมหานคร