นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
Hotline : 50592

องค์การ : 0-2225-4752 Hotline : 50592 โทรสาร : 0-2225-4752 

นายนิธินันท์ ธนัทธนาวันต์
 
นางบุษบา เจิมศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
Hotline : 50598
Hotline : 50598
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
 
นางพัชนี สายทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Hotline : 50598
 
Hotline : 50598