1. เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับท้องถิ่นของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.

2. เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการต่างๆ