เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.1. สรุปหลักการและสาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2. การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

3. ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานและสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


4. การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2543 และ 2544


5. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


6. รายงานการศึกษา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 8 วรรคสอง มาตรา 64 และ มาตรา 65 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่


7. รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

8. ผลการสำรวจประเด็นปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

9. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. ผลการศึกษา เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

12. เปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กับร่างกฎหมายที่เสนอปรับปรุงโดยกระทรวงมหาดไทย

13. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของ ก.ถ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

14. ถอดเทปการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฎิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของ ก.ถ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ บทความหรือข้อความใด ๆ ที่ปรากฎเป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ สนง.ก.ถ. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย


Home