เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

34. โครงการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33. คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
32. การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30. แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

27. คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

26. คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25. รวมบทความวิชาการ (ฉบับที่ 1)
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      * การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ โดย สุพจน์ ทรายแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
      * การจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ม.ล.ปริญญา จรูญโรจน์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      * วิสัยทัศน์และการพัฒนาองค์กร โดย ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการวิทยาเขตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
      * การเขียนกฎหมายกำหนดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      * ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน : เงื่อนไขที่จำเป็นต้องปรับตัว โดย รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
      * การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      * การเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยยุทธศาสตร์การร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.
24. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
23. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22. การประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19. แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฎิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16. คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสิทธิเด็กและการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14. คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง"
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12. คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. คู่มือวิทยากร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. คู่มือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. บำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. ระบบการกำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


หมายเหตุ ·เอกสารการศึกษาทั้งหมดเป็นความเห็นของผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ถ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


Home