เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของนักวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการต่างๆ

24. งานวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
23. แนวทางการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
โดย อาจารย์เมธาวี ฐานกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล
22. รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่
โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
21. การปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
เรียบเรียงจาก หนังสือการปกครองของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่โดย สำนักงานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
20. การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส
โดย รศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ
รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (ผู้วิจัย) ดร.ลิขิต ธีระเวคิน (ที่ปรึกษา)
      * บทที่ 1 บทนำ
      * บทที่ 2 ประเทศไทย
      * บทที่ 3 ประเทศฝรั่งเศส
      * บทที่ 4 ประเทศสหราชอาณาจักร
      * บทที่ 5 ประเทศญี่ปุ่น
      * บทที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
      * บทที่ 7 ประเทศออสเตรเลีย
      * บทที่ 8 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
      * บทที่ 9 ประเทศสหรัฐอเมริกา
      * บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
18. คำอธิบายศัพท์การปกครองท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
        
17. โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
โดย มนัส สุวรรณ และคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การพัฒนาขีดสมรรถนะของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.โกวิทย์ วงศ์สุรวัฒน์ และคณะ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน
โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Conflict of Interest)
โดย ดร.อรทัย ก๊กผล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
โดย ผศ.วุฒิสาร ตันไชย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. การกระจายอำนาจในประเทศไทย : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทั่วไป
โดย รศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. การถ่ายโอนข้าราชการสู่ท้องถิ่น ถ่ายทำไม ถ่ายให้ใคร ถ่ายอย่างไร ใครเป็นผู้ดำเนินการ ?
โดย รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. ปัญหาและแนวทางในการจัดการปกครองท้องถิ่นของไทย
โดย นายบัณฑิต รัตนสัมพันธ์
8. รายงานการศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2543 และ 2544
โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาครัฐกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ความคืบหน้าของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคต
โดย ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ข้อเสนอเพื่อจัดระบบองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
โดย ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. เอกสารรายงานเบื้องต้นผลการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น
โดย ทีมงานศึกษาของพรรคไทยรักไทย
3. หลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
โดย นายเฉลิมชัย รัตนจันท
2. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ : ความจำเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฎิรูปการปกครองท้องถิ่นไทยใหม่
โดย รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. ข้อเสนอปรับรูปแบบ กรุงเทพมหานคร เป็น นครบาล
โดย ผศ.ดร.โกวิทย พวงงาม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หมายเหตุ ·เอกสารการศึกษาทั้งหมดเป็นความเห็นของผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ถ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


Home