เอกสารบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรรม ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล
อาจารย์กมลธรรม วาสบุญมา
อาจารย์ภูมิวัฒน์ รัตนผล
อาจารย์สมพร คล้ายนก