เอกสารบรรยายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
นายประยูร พรหมพันธุ์
นายศักดิ์ เกียรติก้อง
ผศ.กรวีร์ ศรีกิจการ
นายบัญญัติ บุญญา
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
นายชัยวัฒน์ จิตตเมตตากุล