เอกสารบรรยายของอาจารย์ภูมิวัฒน์ รัตนผล

การป้องกันการทุจริต
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดกับการฮั้ว) พ.ศ. 2542
กฎหมาย ป.ป.ช.